بهبود عملکرد کارکنان

شرکت فودیسا با ارائه ي خدمات کارشناسی تغذیه ، ارائه ي دهنده و تأمین کننده ي غذاي سالم مطابق با اصول تغذیه سالم و رژیم غذایی مناسب جهت تامین انواع پروتئین ها و ویتامین هاي لازم براي بدن ، در پی افزایش سلامت و بهبود عملکرد کارکنان شرکت شما خواهد بود.

۱۰/۱۰/۱۴۰۱

نقش مهم تغذیه در بهبود عملکرد کارکنان

افرادي که مشغول به کار هستند، اکثراً در طول ساعت کاري از نظر تغذیه بیدقتی میکنند در صورتی که ارائه یک وعده غذایی استاندارد و با کیفیت میتواند در سلامت بدن تاثیر زیادي داشته باشد.
متخصصان تغذیه معتقدند یک برنامه غذایی متعادل فقط به خانه محدود نمیشود: در واقع مقدار مناسب غذا و البته مناسب با نیاز بدن، تنوع محصول غذایی و وعدههاي غذایی به طور منظم ترکیبی است که براي سلامت بدن و روح تاثیرگذار است و باید حفظ شود.
از دیگر موارد قابل بیان حضور مداوم کارمندان در محل کار در روز هاي هفته است که باعث عدم توجه به وعده هاي غذایی مناسب و استاندارد می شود. توجه به سلامت جسم و ذهن کارمندان و تغذیه کارکنان میتواند منجر به افزایش تمرکز ، کاهش خستگی و کاهش مشکلات جسمانی از جمله دردهاي اسکلتی عضلانی و در نهایت افزایش رضایت و بهبود عملکرد کارکنان و همچنین افزایش بازدهی در کار شود. یکی از عواملی که در افزایش سلامت جسم و ذهن پرسنل تأثیر گذار است تغذ یه سالم در محیط کار می باشد.

 

آیا توجه به تغذیه کارکنان میتواند بر افزایش بهره وري تاثیر گذار باشد؟

محل کار یک محیط مناسب براي اجراي برنامه هاي مؤثر بر ارتقاي سلامتی و تغذیه سالم بوده و منجر به دسترسی طیف گسترده اي از کارکنان از جمله افراد با وضعیت اقتصادي و اجتما عی پایین تر به غذاي سالم میشود. وجود مشغله هاي شغل ی و فکري متعدد ، کمبود وقت ، عدم آگاهی از نقش تغذیه ي صحیح در عملکرد کارکنان و راندمان کاري و نداشتن برنامه ریزي مشخص غذایی از جمله عواملی هستند که میتوانند منجر به تغذیه ناسالم در کارمندان و مصرف مواد غذایی فاقد ارزش تغذیه اي شوند. توجه به تغذیه کارکنان میتواند پیامدهاي مثبتی در پی داشته باشد که در ادامه به برخی از این پیامدها اشاره میگردد.

 

چهار پیامد توجه به تغذیه کارکنان

۱ . کنترل وزن و جلوگیري از بروز چاقی و اضافه وزن

سبک زندگی کم تحرك کارمندان و دریافت مداوم مواد غذایی پرکالري و فاقد مواد مغذي از جمله فست فودها ، نوشابه و آبمیوه ها ، کیک و بیسکوییت و… میتواند منجر به ایجاد گرسنگی پنهان و ای به عبارت دیگر منجر به کمبود مواد مغذي همراه با بروز چاقی و اضافه وزن شود. افزایش وزن کارمندان منجر به افزایش استرس ، افزایش ساعات کاري با بازدهی کمتر و بروز انواع بیماري ها از جمله اختلالات اسکلتی عضلانی ، افزایش پاسخ هاي ایمنی ، آسم ، افزایش استرس، بیماري های قلبی عروقی ، دیابت ، کبد چرب و انواع سرطان ها خواهد شد. داشتن برنامه ریزي مناسب براي تغذیه کارکنان در کنترل وزن و پیشگیري از ابتلا به بیماري هاي فوق مؤثر خواهد بود.

۲ . افزایش عملکرد ذهنی

تغذیه سالم موجب تأمین مواد مغذي مورد نیاز بدن از جمله ویتامین ها و مواد معدنی میشود. و یتامین هاي گروه بی در مسیرهاي عصبی و پیام رسان هاي مغزي نقش کلیدي دارند. تأمین این ویتامین ها از منابع غذایی مانند انواع گوشت ها ، لبنیات ، حبوبات ، تخم مرغ و سبزیجات برگ سبز میتواند از بروز مشکلاتی از جمله استرس و اضطراب ، خستگی و افسردگی جلوگیري کند. دریافت پروتئین کافی میتواند از طریق تأمین اسیدهاي آمینه مورد نیاز از جمله تریپتوفان و تیروزین در تنظیم پیام رسان هاي عصبی انند سروتونین و دوپامین نقش مؤثر داشته باشد و از این طریق منجر به افزایش نشاط و شادابی ، سلامت و بهبود عملکرد کارکنان شود.

فودیسا باعث بهبود عملکرد کارکنان می شود.

فودیسا باعث بهبود عملکرد کارکنان می شود.

۳.افزایش ایمنی بدن

ویتامینهاي موجود در میوه ها و سبزیجات از جمله ویتامینهاي اي و سی در فرایندهاي ایمنی سلولی تأثیرگذارهستند. کمبود این ویتامین ها موجب تضعیف سیستم ایمنی شده و شانس ابتلا به بیماري هاي واگیر و انواع ویروس ها را افزایش میدهد . این موضوع ضرورت دریافت روزانه ي این ویتامین ها را نشان میدهد. همچنین افزایش مصرف سبزیجات در محی ط کار باعث افزایش سطح سلامت جسم، بهبود کیفیت زندگ ی، افزایش بهره وري کارکنان و افزایش رضایت کلی از رژیم غذایی میشود.

۴ . پیشگیري از بروز بیماری های مزمن

درصورتی که منابع غذایی سالم دردسترس کارمندان وجود نداشته باشد ، مواد غذایی ناسالم و پرکالري به دلیل دسترسی آسان جهت رفع گرسنگی جایگزین مواد غذایی سالم میشوند. مصرف ب ی رویه ي وعده ها و میان وعده هاي ناسالم ازجمله کیک ها و بیسکوییت هاي صنعتی و فست فودها به دلیل افزایش دریافت اسیدهاي چرب اشباع ، نمک و همچنین قندهاي ساده میتواند منجر به بروز بیماري هاي مزمن از جمله دیابت ، فشارخون بالا ، چربی خون بالا ، کبد چرب و بیمار ي هاي قلبی عروقی شود.

ابتلا به بیماري هاي مزمن عملکرد کارکنان را در محیط کار تحت تأثیر قرار داده ، موجب افزایش غیبت از کار به دلیل ناتوانی بیماري میشود و درنهایت چرخه ي کار را با اختلال مواجه خواهد کرد و موجب کاهش بهره وري کارکنان خواهد شد.

 

 

مطالعات علمی نشان داده اند که داشتن برنامه مناسب براي تغذ یه کارکنان در محل کار و اجراي برنامه هاي ورزشی میتواند منجر به افزایش سلامت جسم و ذهن ، کنترل وزن ، تقویت سیستم ایمنی ، ترك سیگار و کاهش استرس در مردان و زنان کارمند شود. افزایش بهره وري کارکنان به عنوان هدف اصلی و نهایی از اجراي برنامه هاي تغذیه سالم در محیط کار می باشد.

 

شرکت فودیسا با ارائه ي خدمات کارشناسی تغذیه ، ارائه دهنده و تأمین کننده غذاي سالم مطابق با اصول تغذیه سالم و رژیم غذایی مناسب جهت تامین انواع پروتئین ها و ویتامین هاي لازم براي بدن ، در پی افزایش سلامت کارکنان شرکت شما خواهد بود.

دسته بندی ها